Spuštění žádostí: 17. června 2024
Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh: 22. července 2024
Výsledky výběrového řízení:  přelom srpna a září 2024

 

Stipendium může na základě bodů, které žádostem uděluje tříčlenná odborná komise složená z pedagogů a psychologů, každoročně získat minimálně 65 studentů středních škol, 5 studentů VOŠ a 30 studentů vysoké školy

Primárně podporujeme studenty a studentky s dobrými studijními výsledky, kteří by si ale kvůli špatné finanční situaci ve své rodině nemohli studium dovolit nebo jejichž studium je ohroženo sociálním vyloučením. Neznamená to ale, že budeme odmítat ty, kteří mají výborné studijní výsledky, ale jsou finančně zajištění. Bude to ovšem zohledněno při celkovém bodování žádostí. Žadatelé o stipendium dokládají také své aktivity nad rámec školních povinností (např. účast na školních a jiných soutěžích, dobrovolnickou činnost, sportovní aktivity apod.).

Vybraní stipendisté se pak zúčastní slavnostního uvedení do stipendijního programu - slavnostní akce se koná obvykle na přelomu října a listopadu.

Program pro romské studenty podporují  nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies, nadace Sova a další a také řada individuálních dárců.

 

Spuštění žádostí: 17. června 2024
Uzávěrka pro odeslání online žádosti včetně všech povinných příloh: 22. července 2024
Výsledky výběrového řízení:  přelom srpna a září 2024

 

Stipendium může na základě bodů, které žádostem uděluje tříčlenná odborná komise složená z pedagogů a psychologů, každoročně získat minimálně 65 studentů středních škol, 5 studentů VOŠ a 30 studentů vysoké školy

Primárně podporujeme studenty a studentky s dobrými studijními výsledky, kteří by si ale kvůli špatné finanční situaci ve své rodině nemohli studium dovolit nebo jejichž studium je ohroženo sociálním vyloučením. Neznamená to ale, že budeme odmítat ty, kteří mají výborné studijní výsledky, ale jsou finančně zajištění. Bude to ovšem zohledněno při celkovém bodování žádostí. Žadatelé o stipendium dokládají také své aktivity nad rámec školních povinností (např. účast na školních a jiných soutěžích, dobrovolnickou činnost, sportovní aktivity apod.).

Vybraní stipendisté se pak zúčastní slavnostního uvedení do stipendijního programu - slavnostní akce se koná obvykle na přelomu října a listopadu.

Program pro romské studenty podporují  nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies, nadace Sova a další a také řada individuálních dárců.

 

1. Obecné informace vztahující se ke stipendijnímu programu

Kdo může žádat:

O stipendium mohou každý rok žádat romští studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří jsou občany České republiky, mají zde trvalý pobyt nebo v ČR dlouhodobě žijí. Přednost při výběru stipendistů mají studenti státních škol v denním studiu. Studenti soukromých škol a studenti, kteří si doplňují vzdělání v dálkové formě, mohou ale žádat také. Studium na střední škole musí končit maturitní zkouškou (stipendium zatím neposkytuje studentům výučních oborů).

Věk žadatele není nijak omezen.

Způsobilá žádost:

Kompletně vyplněná on-line žádost (včetně povinných příloh a čestných prohlášení a souhlasu s poskytnutím osobních údajů) odeslaná prostřednictvím on-line žádosti do stanovené uzávěrky.

Výše stipendia a jeho vyplácení:

 • pro studenty SŠ: 15 000 Kč na školní rok
 • pro studenty VOŠ: 21 000 Kč na akademický rok
 • pro studenty VŠ: 26 000 Kč na akademický rok

První polovina částky bude stipendistovi vyplacena na bankovní účet stipendisty na průběhu prvního pololetí/semestru (říjen-listopad), druhá polovina částky po doložení pololetního vysvědčení (u studentů SŠ) či po uzavření zimního semestru a doložení výpisu známek (u studentů VOŠ a VŠ) za předpokladu dodržení smluvních podmínek uvedených ve stipendijní smlouvě, kterou uzavíráme s každým stipendistou.

Na co může být stipendium použito:

Stipendium by mělo být použito především na úhradu výdajů spojených se studiem (např. učebnice, sešity, školné, školní výlety apod.). Podpoření stipendisté nebudou ale dokládat účtenky, na co konkrétně stipendium použili.

Další informace:

Stipendium není automaticky prodlužováno pro následující školní rok. Studenti si proto musí žádat o stipendium každý rok znovu. Při posuzování opakované žádosti o stipendium se bude přihlížet ke skutečnosti, že student již v předchozím roce byl úspěšným žadatelem. Naším cílem je totiž podpora studenta až do jeho úspěšného ukončení studia, pokud to jeho finanční situace vyžaduje.

Studenti, kteří obdrží studijní, sociální nebo jiné stipendium od státní instituce (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, univerzity, atd.) nebo od mezinárodního a/nebo od soukromého subjektu během školního roku, mohou žádat i o stipendium v rámci Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ. V takovém případě ale musí žadatelé tuto skutečnost oznámit písemnou formou kontaktní osobě Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ.

2. Kritéria výběru a jejich hodnocení

Žadatelé o stipendium musí splňovat následující kritéria:

 • Hlásit se k romství a na veřejnosti být ochotný/á vystupovat jako Rom/ka, toto dokládá čestným prohlášením
 • Hlásit se na státem akreditovanou střední školu zakončenou maturitou nebo vyšší odbornou školu v denním nebo dálkovém studiu nebo být již studentem této školy;
 • Podat kompletní žádost se všemi povinnými přílohami před datem stanovené uzávěrky;
 • Během bodování způsobilých žádostí se bude tříčlenná výběrová komise řídit bodovacími tabulkami (z nichž je patrné, kolik bodů může každá z bodovaných oblastí v žádosti maximálně získat) – na základě vzorce váženého průměru vyjde výsledný počet bodů za danou žádosti. Podle počtu bodů, které daná žádost získá, se umístí v pořadí žádostí.
 • Bodově bude výběrová komise zvýhodňovat žádosti studentů, kteří mají lepší studijní průměr a/nebo žijí v podmínkách, které ohrožují jejich další studium (sociální/ekonomická situace, situace vyžadující zvláštní zřetel, jako např. pobyt v dětském domově apod.) a/nebo studují na státní škole.
 • Při počítání váženého průměru bude bodově rozlišeno, zda jde o průměr známek z 9. třídy ZŠ nebo vyšších stupňů vzdělání - v obecnosti totiž předpokládáme, že získat dobrou známku na základní škole vyžaduje méně úsilí než na střední škole či na VOŠ.

3. Postup při hodnocení žádostí

Proces výběru budoucích stipendistů se skládá z několika kroků:

I. Kontrola, zda je žádost kompletní

Ověření, zda jsou splněny zadaná kritéria a daná žádost obsahuje všechny povinné přílohy

II. Rozdělení žádostí do čtyř skupin

Způsobilé žádosti budou rozděleny do čtyř kategorií, přičemž každá z těchto kategorií bude mít vlastní bodovací tabulku s váženým průměrem, kde bude zohledněno, v jaké situaci žadatel o stipendium žádá:

 1. žáci 9. tříd ZŠ nebo dospělé osoby, kteří se hlásí do prvního ročníku SŠ 
 2. stávající studenti SŠ
 3. studenti maturitního ročníku na SŠ nebo dospělé osoby, kteří se hlásí do prvního ročníku VOŠ/VŠ
 4. stávající studenti VOŠ/VŠ
III. Hodnocení kompletních žádostí

Provádí ho tříčlenná komise, která bude složená z představitelů akademické obce a romských komunit v České republice.

Každá žádost spolu se zaslanými dokumenty bude komisí obodována podle toho, do jaké míry naplní kritéria (viz Kritéria výběru), která jsou rozhodující pro to, zda bude daný žadatel vybrán nebo ne. Na základě výsledného součtu přidělených bodů u každé žádosti vznikne pořadí žadatelů.

V případě, že počet žadatelů, kteří poslali kompletní žádost, překročí počet 50 studentů SŠ, resp. 10 studentů VOŠ a 30 studentů VŠ, vznikne podle získaných bodů také seznam čekatelů "pod čarou". Ti by mohli být podpořeni, pokud by se do uzávěrky rozhodovacího procesu uvolnilo místo někoho z podpořených stipendistů (např. v situacích, kdy někteří žadatelé o stipendium žádali o přezkoumání výsledků přijímacího řízení na zvolenou školu a ještě v době uzávěrky nebyli schopni doložit potvrzení o přijetí na školu).

V případě, že se naopak nenaplní kapacita pro udělení stipendií, bude vyhlášeno další kolo.

IV. Oznámení výsledků výběrového řízení

Nejpozději během září proběhne oficiální informování žadatelů o tom, zda stipendium obdrží či ne.

4. Sdělení rozhodnutí a možnost odvolání

Romský stipendijní program sděluje výsledky výběrového řízení žadatelům prostřednictvím e-mailu při dvou příležitostech:

 1. Po proběhnutí kroku 1, kdy žadatelé obdrží buď oficiální e-mail s důvody zamítnutí žádosti nebo oznámení, které obsahuje pokyny o dalších krocích, které má žadatel provést, aby zůstal ve stipendijní soutěži;
 2. V kroku 4 uvedeném výše, kdy žadatelé obdrží buď e-mail s informací o zamítnutí žádosti, nebo dopis s informací o přidělení stipendia.

Podpoření stipendisté budou následně vyzváni k podepsání smlouvy (v průběhu září), která bude ošetřovat podmínky vyplácení stipendia, práva a povinnosti stipendisty a práva a povinnosti poskytovatele stipendia v rámci projektu Romský stipendijní program.

Možnost odvolání

Žadatelé se mohou proti rozhodnutí výběrové komise odvolat a to písemně do jednoho měsíce od okamžiku, kdy obdrželi výsledek výběrového řízení, s nímž nesouhlasí. Odvolání je možné zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Po přezkoumání odvolání, bude žadatel neprodleně písemně informován o výsledku odvolacího řízení s tím, zda doložené důkazy byly výběrovou komisí shledány jako opodstatněné, nebo nikoli a co z toho vyplývá.