Pomalu se blíží čtvrtý rok stipendijního programu - možnost posílat žádosti o stipendium na rok 2019/20 budou mít zájemci z řad studentů SŠ a VOŠ od 22. června 2020 prostřednictvím on-line formuláře. Uzávěrka pro žádosti bude 17. července 2020

O stipendium mohou každý rok žádat romští studenti středních a vyšších odborných škol, kteří jsou občany České republiky, mají zde trvalý pobyt nebo v ČR dlouhodobě žijí. Přednost při výběru stipendistů mají studenti státních škol v denním studiu. Studenti soukromých středních a vyšších odborných škol a studenti, kteří si doplňují vzdělání v dálkové formě, mohou ale žádat také. Studium na střední škole musí končit maturitní zkouškou (stipendium zatím neposkytuje studentům výučních oborů).

Stipendium může na základě bodů, které žádostem uděluje tříčlenná odborná komise složená z romských pedagogů a psychologů, každoročně získat minimálně 50 studentů středních škol a 10 studentů VOŠ.

Primárně podporujeme studenty s dobrými studijními výsledky, kteří by si ale kvůli špatné finanční situaci ve své rodině nemohli studium na střední škole dovolit nebo jejichž studium je ohroženo sociálním vyloučením. Neznamená to ale, že budeme odmítat ty, kteří mají výborné studijní výsledky, ale jsou finančně zajištění. Bude to ovšem zohledněno při celkovém bodování žádostí. Žadatelé o stipendium dokládají také své aktivity nad rámec školních povinností (např. účast na školních a jiných soutěžích, dobrovolnickou činnost, sportovní aktivity apod.).

Vybraní stipendisté se pak zúčastní slavnostního uvedení do stipendijního programu - slavnostní akce se koná obvykle na přelomu října a listopadu.

Program pro romské studenty podporují dánská nadace VELUX, nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies, nadace Sova, MŠMT a další a také řada individuálních dárců.

Pomalu se blíží čtvrtý rok stipendijního programu - možnost posílat žádosti o stipendium na rok 2019/20 budou mít zájemci z řad studentů SŠ a VOŠ od 22. června 2020 prostřednictvím on-line formuláře. Uzávěrka pro žádosti bude 17. července 2020

O stipendium mohou každý rok žádat romští studenti středních a vyšších odborných škol, kteří jsou občany České republiky, mají zde trvalý pobyt nebo v ČR dlouhodobě žijí. Přednost při výběru stipendistů mají studenti státních škol v denním studiu. Studenti soukromých středních a vyšších odborných škol a studenti, kteří si doplňují vzdělání v dálkové formě, mohou ale žádat také. Studium na střední škole musí končit maturitní zkouškou (stipendium zatím neposkytuje studentům výučních oborů).

Stipendium může na základě bodů, které žádostem uděluje tříčlenná odborná komise složená z romských pedagogů a psychologů, každoročně získat minimálně 50 studentů středních škol a 10 studentů VOŠ.

Primárně podporujeme studenty s dobrými studijními výsledky, kteří by si ale kvůli špatné finanční situaci ve své rodině nemohli studium na střední škole dovolit nebo jejichž studium je ohroženo sociálním vyloučením. Neznamená to ale, že budeme odmítat ty, kteří mají výborné studijní výsledky, ale jsou finančně zajištění. Bude to ovšem zohledněno při celkovém bodování žádostí. Žadatelé o stipendium dokládají také své aktivity nad rámec školních povinností (např. účast na školních a jiných soutěžích, dobrovolnickou činnost, sportovní aktivity apod.).

Vybraní stipendisté se pak zúčastní slavnostního uvedení do stipendijního programu - slavnostní akce se koná obvykle na přelomu října a listopadu.

Program pro romské studenty podporují dánská nadace VELUX, nadace Albatros, nadace Bader Philanthropies, nadace Sova, MŠMT a další a také řada individuálních dárců.

1. Obecné informace vztahující se ke stipendijnímu programu

1. Obecné informace vztahující se ke stipendijnímu programu

Kdo může žádat:

 • romští žáci 9. ročníků základních škol, kteří se hlásí na střední školu s maturitou;
 • romští studenti středních škol v denním i dálkovém studiu;
 • romští studenti vyšších odborných škol v denním i dálkovém studiu; 
 • o stipendium mohou žádat také dospělé osoby, které si chtějí dodělat maturitu; 

Způsobilé žádosti:

Kompletně vyplněná on-line žádost (včetně povinných příloh a čestných prohlášení a souhlasu s poskytnutím osobních údajů) odeslaná prostřednictvím on-line žádosti do stanovené uzávěrky.

Výše stipendia a jeho vyplácení:

Výše stipendijního grantu Romského stipendijního programu pro studenty SŠ je 14 000 Kč na školní rok.
Výše stipendijního grantu Romského stipendijního programu pro studenty VOŠ je 21 000 Kč na školní rok.


První polovina částky bude stipendistovi vyplacena na bankovní účet stipendisty na průběhu prvního pololetí školního roku (říjen-listopad), druhá polovina částky po doložení pololetního vysvědčení (u studentů SŠ) či po uzavření zimního semestru a doložení výpisu známek (u studentů VOŠ) za předpokladu dodržení smluvních podmínek uvedených ve stipendijní smlouvě, kterou uzavíráme s každým podpořeným stipendistou.

 

Na co může být stipendium použito:

Stipendium by mělo být použito především na úhradu výdajů spojených se studiem (např. učebnice, sešity, školné, školní výlety apod.). Podpoření stipendisté nebudou ale dokládat účtenky, na co konkrétně stipendium použili. Kontrola, zda stipendista používá stipendium ku prospěchu studia, bude probíhat před vyplacením druhé poloviny stipendia, a to tím, že doloží pololetní vysvědčení (u studentů VOŠ výpis známek po uzavření zimního semestru), přičemž nesmí mít z žádného předmětu pětku, zhoršenou známku z chování a neomluvené hodiny.

 

Další informace:

Stipendium není automaticky prodlužováno pro následující školní rok. Studenti si proto musí žádat o stipendium každý rok znovu. Při posuzování opakované žádosti o stipendium se bude přihlížet ke skutečnosti, že student již v předchozím roce byl úspěšným žadatelem. Naším cílem je totiž podpora studenta až do jeho úspěšného ukončení studia, pokud to jeho finanční situace vyžaduje.

Studenti, kteří obdrží studijní, sociální nebo jiné stipendium od státní instituce (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, univerzity, atd.) nebo od mezinárodního a/nebo od soukromého subjektu během školního roku, mohou žádat i o stipendium v rámci Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ. V takovém případě ale musí žadatelé tuto skutečnost oznámit písemnou formou kontaktní osobě Romského stipendijního programu pro studenty SŠ a VOŠ.

2. Kritéria výběru

2. Kritéria výběru a jejich hodnocení:

Žadatelé o stipendium musí splňovat následující kritéria:

 • Hlásit se k romství a na veřejnosti být ochotný/á vystupovat jako Rom/ka, toto dokládá čestným prohlášením
 • Hlásit se na státem akreditovanou střední školu zakončenou maturitou nebo vyšší odbornou školu v denním nebo dálkovém studiu nebo být již studentem této školy;
 • Podat kompletní žádost se všemi povinnými přílohami před datem stanovené uzávěrky;
 • 1) žáci, kteří vycházejí z 9. třídy ZŠ a byli přijati do prvního ročníku SŠ, nesmí mít na vysvědčení sníženou známku z chování a neomluvené hodiny

 • 2) studenti na SŠ nesmí mít na vysvědčení sníženou známku z chování a neomluvené hodiny

 • 3) studenti na VOŠ nesmí mít neuzavřený letní semestr

 • Studenti nesmí žádat o stipendium v případě, že musí opakovat kvůli nedostatečné známce ročník.
 • Během bodování způsobilých žádostí se bude tříčlenná výběrová komise řídit bodovacími tabulkami (z nichž je patrné, kolik bodů může každá z bodovaných oblastí v žádosti maximálně získat) – na základě vzorce váženého průměru vyjde výsledný počet bodů za danou žádosti. Podle počtu bodů, které daná žádost získá, se umístí v pořadí žádostí.
 • Bodově bude výběrová komise zvýhodňovat žádosti studentů, kteří mají lepší studijní průměr a/nebo žijí v podmínkách, které ohrožují jejich další studium (sociální/ekonomická situace, situace vyžadující zvláštní zřetel, jako např. pobyt v dětském domově apod.) a/nebo studují na státní škole.
 • Při počítání váženého průměru bude bodově rozlišeno, zda jde o průměr známek z 9. třídy ZŠ nebo vyšších stupňů vzdělání - v obecnosti totiž předpokládáme, že získat dobrou známku na základní škole vyžaduje méně úsilí než na střední škole či na VOŠ.

 

3. Postup při hodnocení žádostí

3. Postup při hodnocení žádostí

Proces výběru budoucích stipendistů se skládá z několika kroků:

1. Kontrola, zda je žádost kompletní – ověření, zda jsou splněny zadaná kritéria a daná žádost obsahuje všechny povinné přílohy

2. Rozdělení žádostí do čtyř skupin

Způsobilé žádosti budou rozděleny do čtyř kategorií, přičemž každá z těchto kategorií bude mít vlastní bodovací tabulku s váženým průměrem, kde bude zohledněno, v jaké situaci žadatel o stipendium žádá:
1) žáci 9. tříd ZŠ nebo dospělé osoby, kteří se hlásí do prvního ročníku SŠ
2) stávající studenti SŠ
3) studenti maturitního ročníku na SŠ nebo dospělé osoby, kteří se hlásí do prvního ročníku VOŠ
4) stávající studenti VOŠ

3. Hodnocení kompletních žádostí – provádí ho tříčlenná komise, která bude složená z představitelů akademické obce a romských komunit v České republice.

Každá žádost spolu se zaslanými dokumenty bude komisí obodována podle toho, do jaké míry naplní kritéria (viz Kritéria výběru), která jsou rozhodující pro to, zda bude daný žadatel vybrán nebo ne. Na základě výsledného součtu přidělených bodů u každé žádosti vznikne pořadí žadatelů.

V případě, že počet žadatelů, kteří poslali kompletní žádost, překročí počet 50 studentů SŠ, resp. 10 studentů VOŠ, vznikne podle získaných bodů také seznam čekatelů „pod čarou“. Ti by mohli být podpořeni, pokud by se do uzávěrky rozhodovacího procesu uvolnilo místo někoho z podpořených stipendistů (např. v situacích, kdy někteří žadatelé o stipendium žádali o přezkoumání výsledků přijímacího řízení na zvolenou školu a ještě v době uzávěrky nebyli schopni doložit potvrzení o přijetí na školu).

V případě, že se naopak nenaplní kapacita pro udělení stipendií, bude vyhlášeno další kolo.

4. Oznámení výsledků výběrového řízení – v srpnu proběhne oficiální informování žadatelů o tom, zda stipendium obdrží či ne.

4. Sdělení rozhodnutí o výběru a možnost odvolání

4. Sdělení rozhodnutí o výběru a možnost odvolání

Romský stipendijní program sděluje výsledky výběrového řízení žadatelům prostřednictvím e-mailu při dvou příležitostech:

Za prvé, po proběhnutí kroku 1, kdy žadatelé obdrží buď oficiální e-mail s důvody zamítnutí žádosti nebo oznámení, které obsahuje pokyny o dalších krocích, které má žadatel provést, aby zůstal ve stipendijní soutěži;
Za druhé, v kroku 4 uvedeném výše, kdy žadatelé obdrží buď e-mail s informací o zamítnutí žádosti, nebo dopis s informací o přidělení stipendia.

 

Podpoření stipendisté budou následně vyzváni k podepsání smlouvy (v průběhu září), která bude ošetřovat podmínky vyplácení stipendia, práva a povinnosti stipendisty a práva a povinnosti poskytovatele stipendia v rámci projektu Romský stipendijní program pro studenty SŠ a VOŠ.

 

Možnost odvolání

Žadatelé se mohou proti rozhodnutí výběrové komise odvolat a to písemně do jednoho měsíce od okamžiku, kdy obdrželi výsledek výběrového řízení, s nímž nesouhlasí. Odvolání je možné zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Po přezkoumání odvolání, bude žadatel neprodleně písemně informován o výsledku odvolacího řízení s tím, zda doložené důkazy byly výběrovou komisí shledány jako opodstatněné, nebo nikoli a co z toho vyplývá.

5. Termíny uzávěrek

5. Termíny uzávěrek

Termíny uzávěrek žádostí o stipendium na školní rok 2018/2019:

15. 7. 2018